Swalm en Roer
“Je mag bij ons zijn wie je bent. Zowel als kind als medewerker.”

Onderwijsstichting Swalm & Roer heeft 23 scholen voor primair onderwijs: 22 ‘reguliere’ basisscholen, en één school voor speciaal basisonderwijs, met circa 5.592 leerlingen en ruim 570 medewerkers. Onze scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen. Ze liggen in stadswijken en dorpskernen, in bovenmodale wijken, in achterstandswijken en in wijken met overwegend allochtone inwoners. Swalm & Roer kent katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. We zijn er voor ieder kind.

De wereld om ons heen verandert snel en ons onderwijs verandert mee. Tegelijkertijd is continuïteit belangrijk en blijft de leerling centraal staan. Daarom zijn we voortdurend bezig met (het verbeteren van) de kwaliteit van ons onderwijs en de brede ontwikkeling van het kind. Hoe we dit doen, hebben we beschreven in een koersplan waarin de belangrijkste beleidsthema’s zijn toegelicht.

Organisatie

College van bestuur
Swalm & Roer heeft een eenhoofdig college van bestuur: Jos de Vriend. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en voor de resultaten, kwaliteit en ontwikkeling. Ook vertegenwoordigt het college van bestuur de organisatie in overleggen met bijvoorbeeld overheden, regionale en landelijke partners. Samen met betrokkenen ontwikkelt het college van bestuur het strategische beleid.


Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur. Deze vraagt verantwoording over het realiseren van de doelstellingen van de stichting en over de algemene gang van zaken. De raad van toezicht treedt op als formele werkgever van het college van bestuur. De raad heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. De volgende personen maken deel uit van de raad van toezicht: mevr. dr. K.S. (Karen) Ali, mevr. mr. M.J.A.G. (Mieke) van Baal, P.A.J. (Pierre) Daemen, RA, drs. S.A.J.M. (Stephan) Theunissen RA en mevr. drs. J.P. (Anja) Pijls (voorzitter).


Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt het college van bestuur en de schooldirecties zodat zij zich zoveel mogelijk met het onderwijs bezig kunnen houden. De hoofdtaak van het stafbureau is het ontwikkelen en uitvoeren van beleid van diverse beleidsterreinen. Daarnaast verzorgt het stafbureau de boekhouding en de personeels- en salarisadministratie van de scholen en de medewerkers van Swalm & Roer. Download hier de lijst met medewerkers van het stafbureau

“Verbinden is een werkwoord. We hebben elkaar nodig.”

Medezeggenschap (GMR en MR)

Swalm & Roer heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dat is niet alleen wettelijk verplicht; we vinden het ook belangrijk om ouders en medewerkers een stem te geven. De GMR is gesprekspartner voor het college van bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een aantal zaken heeft de GMR instemmingsrecht.

De GMR denkt mee over de beleidsontwikkeling van de stichting vanuit de belangen van de kinderen en de leerkrachten. Ook ziet de GMR toe op kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van de scholen binnen Swalm & Roer. De GMR werkt op overkoepelend niveau, terwijl de medezeggenschapsraden de belangen van de eigen school behartigen.

De GMR wordt gevormd door ouders en medewerkers van de 23 basisscholen. Het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter/penningmeester en de secretaris heeft informeel overleg met het college van bestuur en is het aanspreekpunt.

U kunt de GMR bereiken via e-mail: gmr@swalmenroer.nl.

De samenstelling van de GMR voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt:


Medewerkerafvaardiging
 • Nicole Bronzwaer
 • Sonja Geelen
 • Vivian Geelen
 • Ankie Isselt-Loor (voorzitter)
 • Servie Korsten
 • Willy Maas (secretaris)
 • Mo Vaessen-Dohmen

Ouderafvaardiging
 • Linda Corvers
 • Herman Hammer
 • Inge Hodselmans (vicevz/penningm)
 • Nadia Mes bahi-el Mard
 • Ron Moors
 • Wouter Remy
 • Anke Smeets-Verstraeten

Verantwoording

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in hun scholen. Wel moeten zij zich houden aan de wetgeving. Ook moeten ze jaarlijks een verslag maken over hun onderwijskundige en financiële beleid. (bron: Rijksoverheid)

Stichting Swalm & Roer hanteert voor haar medewerkers de CAO voor primair onderwijs. De beloning van het college van bestuur en de Raad van Toezicht is conform de Wet normering topinkomens (WNT) sector onderwijs.

In het jaarverslag wordt over het beloningsbeleid verantwoording afgelegd.

Ieder jaar maakt Swalm & Roer een jaarverslag dat we delen op onze website.
In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid.
U kunt ze hieronder downloaden.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?