Swalm en Roer
"Waarom moeilijk doen als het samen kan"

De school is een belangrijke omgeving voor de ontplooiing van het kind. Maar niet de enige: kinderen leren overal en altijd. Door het leren van de kinderen centraal te stellen, plaatsen we de school midden in de samenleving.

Swalm & Roer werkt samen met allerlei partners (ouders, scholen, opleidingsinstituten, de gemeenschap, ondersteunings- en samenwerkingspartners) aan passende, doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen. We zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg. Met elkaar willen we elk kind het beste onderwijs en ontwikkelkansen bieden.

Op deze pagina leest u meer over onze partners en passend onderwijs. Onderaan vindt u handige links naar andere websites.

Onze partners

Ouders
Ouders zijn belangrijke partners. We zetten hun expertise graag in op onze scholen. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een actieve rol spelen bij verenigingen, activiteiten en in het realiseren van talentgericht onderwijs, bijvoorbeeld door het te laten vertellen over hun werk en passie. Voor onze scholen is aandacht voor (het verbeteren van) oudercommunicatie en –betrokkenheid een belangrijk speerpunt.


Scholen

Om de kwaliteit van het onderwijs toekomstbestendig te maken, leren en werken medewerkers van de verschillende scholen van Swalm & Roer intensief samen. Dat doen we bijvoorbeeld via leernetwerken of tijdens themadagen. Ook ICT zetten we hier voor in.


Ondersteunings- en samenwerkingspartners
Bij de realisatie van Passend Onderwijs ligt de komende jaren een opdracht in het partnerschap met de ondersteuningspartners. We proberen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op de school van hun keuze, al dan niet met ondersteuning van derden. De Synergieschool is daar een mooi voorbeeld van.
We zoeken een goede samenwerking tussen de buitenschoolse opvang, bibliotheek en eventueel andere aanbieders van kindgerichte voorzieningen die in of bij de school gehuisvest zijn. We kijken naar gemeenschappelijk belang en geven van daaruit de samenwerking vorm. We ontwikkelen Integrale Kindcentra, waar we werken vanuit één pedagogische visie.
Bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is het van belang dat een leerling op de juiste plek terechtkomt, dat het lesprogramma goed aansluit en dat de overgang soepel verloopt. Swalm & Roer heeft aandacht voor deze doorgaande lijn en samenwerking met het voortgezet onderwijs.


Opleidingspartners

Om ook in de toekomst professionele continuïteit en kwaliteit te blijven realiseren, werkt Swalm & Roer intensief samen met diverse opleidingsinstituten en middels leergemeenschappen (kennisnetwerken) op scholen.


De gemeenschap

De school is een belangrijke partner in de stad, wijk of dorpsgemeenschap. Als stichting onderhoudt de raad van bestuur contacten met regionale en landelijke partners.

“Kinderen leren overal en altijd. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten”

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen binnen de regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Algemene informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de website: www.passendonderwijs.nl.

De scholen van Swalm & Roer hebben schoolondersteuningsprofielen opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Voor meer informatie kunt u de website van de school raadplegen of contact opnemen met de IB-er van de school.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?