Swalm en Roer

De missie van Swalm & Roer is om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Dat doen we door innovatief en passend onderwijs te bieden in combinatie met een brede maatschappelijke vorming. Zo laten we talenten van kinderen tot hun recht komen. Ze leren de 21ste eeuwse vaardigheden (zoals communiceren en samenwerken) naast de cognitieve basisvaardigheden als taal, rekenen en lezen. Techniek, cultuureducatie en bewegingsonderwijs zijn ook integraal opgenomen in ons onderwijs.

We helpen kinderen keuzes te maken en leren hen mede sturing te geven aan hun leerproces. Ook onze medewerkers geven we veel ruimte voor professionalisering en ontwikkeling. We werken samen met ouders en (educatieve) partners en zoeken de verbinding met de schoolomgeving.

Swalm en Roer is volop in beweging. We hebben een koers bepaald voor de periode 2015-2020. Dit staat beschreven in het koersplan.

Onze koers

De brede ontwikkeling van het kind
Swalm & Roer wil eigentijds en goed onderwijs bieden, dat past bij de leer- en ontwikkelingsvraag van elk kind. Talenten van kinderen stimuleren en ontwikkelen we. We begeleiden kinderen ook om mede-eigenaar van hun leerproces te worden.

Naast basisvaardigheden als rekenen en taal hebben we aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, cultuur, wetenschap en technologie. En voor vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren en leven in de 21ste eeuw. We maken daarbij slim gebruik van ICT.

Een kind dat goed in zijn vel zit, kan beter leren. Daarom staat ‘het gelukkige kind’ bij Swalm & Roer centraal. Dit betekent dat kinderen zichzelf mogen zijn, serieus genomen worden en zich vrij en veilig voelen.


De professional

Al onze medewerkers zijn professionals die vanuit hun vakmanschap bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs binnen Swalm & Roer. Omdat de wereld continu verandert, verwachten we van medewerkers dat zij zich ook continu blijven ontwikkelen. Bij onze organisatie spelen talentontwikkeling, professionalisering, samenwerking en eigenaarschap daarom een belangrijke rol.

Leerkrachten maken samen het onderwijs en leren structureel en stichtingsbreed van en met elkaar. Zo werken we voortdurend aan onderwijsverbetering.

“We gaan uit van elkaars kwaliteiten en willen talenten nog meer benutten.”

Partnerschap
Kinderen leren altijd en overal, ook buiten school. Daarom werken we samen met educatieve partners aan passende, doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen.

Ouders spelen vanzelfsprekend een onmisbare rol. Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school draagt bij aan het realiseren van optimale leeromstandigheden voor kinderen. Daar gaan we de komende jaren nog actiever mee aan de slag. Ook zoeken we steeds meer samenwerking tussen collega’s van onze scholen, partnerschap met ondersteuningspartners zoals opvang en bibliotheek, opleidingsinstituten en andere partners in de schoolomgeving.


Eigentijds leren en ICT

Swalm & Roer zet ICT in om het leren en het leven van kinderen te verbreden en te verdiepen. ICT biedt daar veel mogelijkheden voor en is een onmisbaar onderdeel in ons onderwijs. We blijven onze technische infrastructuur verbeteren en ondersteunen onze professionals bij het door ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om ICT effectief en op maat in te zetten.

We gebruiken de mogelijkheden die ICT biedt ook om beter te informeren en communiceren met ouders en externe belanghebbenden. Daarbij hebben we aandacht voor ethische waarden en mediawijsheid.

Brede vorming

Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen leren schrijven, lezen en rekenen. En dat ze competenties ontwikkelen die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving, de zogeheten 21ste eeuwse vaardigheden. Daarnaast besteedt Swalm & Roer veel aandacht aan een brede maatschappelijke vorming. Techniek, cultuureducatie en bewegingsonderwijs zijn dan ook integraal opgenomen in ons onderwijs.


Cultuur

Cultuureducatie is leren over, door en met kunst en cultuur, binnen- en buitenschools. Op de scholen van Swalm & Roer is cultuuronderwijs onderdeel van het totale onderwijsprogramma. Het draagt bij aan het realiseren van de kerndoelen en aan algemene ontwikkelingsdoelen zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen en respect. We bieden aandacht voor talentontwikkeling binnen de verschillende disciplines van kunst en cultuur (muziek, theater, literatuur, dans, beeldende kunst, erfgoed en media) en we sluiten aan bij onderwijsontwikkelingen, zoals boeiend onderwijs en meervoudige intelligentie.


Wetenschap en technologie

Het programma ‘Wetenschap & Technologie (W&T) heeft als doel wetenschap en technologie in te passen in het basisonderwijs. Doel van het programma is de nieuwsgierigheid van kinderen van 4 t/m 14 jaar te prikkelen en hen bekend te maken met vaardigheden gebaseerd op de technologie van de toekomst.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?